vr. dec 8th, 2023

Voorwaarden

Verzending vindt plaats bij vooruitbetaling; de goederen worden bij aflevering direct voldaan.
Het is tevens mogelijk om het bedrag van uw bestelling van te voren over te maken op rekeningnummer t.n.v awtshop.nl
Alle getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
Na ontvangst van de door u bestelde goederen heeft u het recht om deze binnen 7 dagen retour te sturen indien deze niet voldoen aan uw wensen. Vanzelfsprekend moeten de goederen in onberispelijke staat bij ons arriveren. De koopovereenkomst wordt hierna ontbonden.
De getoonde afbeeldingen in de webshop dienen louter ter illustratie. Er kunnen dan ook onder geen beding rechten worden ontleend aan de getoonde afbeelding.
Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.

Privacyverklaring:

AWT, gevestigd aan Holwerterdyk 2 9145 RK Ternaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.awtshop.nl Holwerterdyk 2 9145 RK Ternaard 0620069243
Arjen Werkhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van awt Hij/zij is te bereiken via awtshop@live.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
AWT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
AWT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN) ( Alleen waarbij dit wettelijk verplicht is)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
awt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– bij in-koop en of inruil van uw gebruiktegoederen
Geautomatiseerde besluitvorming
awt neemt [wel/niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van awt) tussen zit. awt
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en
verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
awt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: adres gegevens worden uitsluitend gebruikt om facturen te vesrsturen > Bewaartermijn:Zolang klant facturen van ons wil blijven ontvangen ..
Delen van persoonsgegevens met derden
awt verstrekt NIET aan derden , alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
AWT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door awt en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar awtshop@live.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. awt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
awt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via awtshop@live.nl